Budžeti na visokom učilištu

Budžetom se smatraju sva novčana sredstva namijenjena nastavnicima za znanstveno-istraživački rad i slične svrhe. Osoba zadužena za unos budžeta može ih kreirati više te na svaki od njih dodati samo određene nastavnike ili sve njih.

Unos i pregled troškova vezanih za budžet

Osoba zadužena za ažuriranje budžeta unosi troškove za svakog zaposlenika. To mogu biti troškovi kotizacije, smještaja, putni troškovi, troškovi nabave stručne literature i slično. Prilikom unosa troška potrebno je unijeti datum nastanka troška, opis te iznos troška.

Svaki nastavnik ima mogućnost pregleda troškova na svojim budžetima te je u svakom trenutku informiran koliki je postotak njegove iskorištenosti.

Promijenite način na koji radite!

Isprobajte demo